Kullanım Koşullarımız

 • Kullanıcı”lar hukuka uygun amaçlarla web site üzerinde işlem yapabilirler. "Kullanıcı”ların “web site dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine ait olacak olup, söz konusu hukuki ve cezai yükümlülüklerle ilgili “egealsat”in herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını “Kullanıcı” kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.
 • “Portal”, "Üye"ler tarafından egealsat Veritabanı"na yüklenen "İçerik"lerin görüntülenmesi esasıyla çalışmaktadır. " egealsat ", "kullanıcı"lar tarafından görüntülenen ilan ve "İçerik"lerin hiçbir koşulda doğruluğunu, gerçekliği, güvenliğini ve hukuka uygunluğunu garanti etmemektedir. Söz konusu ilan ve "İçerik"ler dolayısıyla “egealsat”ın herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını, ortaya çıkabilecek zararlardan ötürü “egealsat”ın hiçbir tazmin yükümlülüğü olmayacağını “Kullanıcı”lar kabul ve beyan etmektedir.
 • "KULLANICI" “web site” dahilinde bulunan her türlü resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağı, kopyalamayacağı, dağıtmayacağı, işlemeyeceğini, bu tür eylemler gerçekleştirerek herhangi bir ticari faaliyette bulunmayacağını; doğrudan ve/veya dolaylı olarak haksız rekabet teşkil eden davranış ve işlemler gerçekleştirmeyeceğini kabul ve taahhüt ettiğini beyan etmektedir.
 • "Kullanıcı"lar web site dâhilinde Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca haksız rekabete yol açacak faaliyetlerde bulunmayacağını, " egealsat "ın ve üçüncü kişilerin şahsi ve ticari itibarı sarsacak, kişilik haklarına tecavüz veya taarruz edecek fiilleri gerçekleştirmeyeceğini, mevzuata, kamu düzenine ve genel ahlak kurallarına uygun hareket edeceğini, mevzuatın gerektirdiği önlemleri alacağını ve prosedürleri yerine getireceğini, yasadışı, suç teşkil edecek, rahatsız edici, kişilik haklarına zarar verici, fikri haklara, telif haklarına, marka haklarına ve mülkiyet haklarına tecavüz edici tutum ve davranışlarda bulunmayacağını kabul ve taahhüt etmektedir.
 • "Kullanıcı"lar, “web site” dahilinde eriştikleri bilgileri yalnızca bu bilgileri ifşa eden "Üye" veya " egealsat "ın amacına uygun olarak kullanmakla, ticari olmayan amaçla görüntülemekle yükümlüdür. İlan veren Üye tarafından girilmiş bulunan ilanlardaki iletişim bilgileri sadece ilan hakkında bilgi almak için iletişim kurulması amacıyla kullanılabilir. İlanda yer alabilecek 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun kapsamında koruma altında olan ilan verene ait veya üçüncü kişilere ait kişisel veriler ve/veya özel nitelikli kişisel veriler, başkaca bir amaçla kullanılamaz, kopyalanamaz, başka mecralarda doğrudan veya dolaylı olarak yayınlanamaz, işlenemez, dağıtılamaz, başkaca veri tabanlarına aktarılarak üçüncü kişilerin erişimine ve kullanımına açılamaz.
 • " egealsat ", "Kullanıcı" bilgilerini kullanabilir, işleyebilir, paylaşabilir, ifşa edebilir, bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir, tanıtım ve bilgilendirme amaçlı iletişim faaliyetlerinde, pazarlama faaliyetlerinde ve istatistikî analizler yapmak amacıyla kullanabilir. " egealsat " aynı zamanda; kullanıcının IP adresi, web site nin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, tarayıcı tipi, tarih ve saat gibi bilgileri de istatistiki değerlendirme ve kişiye yönelik hizmetler ve teklifler sunma gibi amaçlarla kullanabilir. egealsat.com’un süreçlerini iyileştirme amaçlı araştırmalar yapmak, veri tabanı oluşturmak ve pazar araştırmaları yapmak için, egealsat’ın işbirliği içinde olduğu firmalara Kullanıcı bilgilerini aktarmasına, bu firmalar tarafından kullanıcı bilgilerinin işlenmesine ve kullanılmasına kullanıcı onay vermiş sayılır.
 • egealsat, on-line davranışsal reklamcılık ve pazarlama yapılabilmesi amacıyla siteye gelen kullanıcının sitedeki davranışlarını tarayıcıda bulunan bir çerez ile ilişkilendirme ve görüntülenen sayfa sayısı, ziyaret süresi ve hedef tamamlama sayısı gibi metrikleri temel alan yeniden pazarlama listeleri tanımlama, pazarlama otomasyon araçlarını kullanma ve kullanıcıya özel mesaj/teklif ve öneriler iletme hakkını vardır.
 • “web site üzerinden erişilen ve/veya görüntülenen içeriğin depolandığı veritabanına yalnızca ilgili içeriklerin görüntülenmesi amacıyla ve/veya " egealsat "ın “Kullanım Koşulları” çerçevesinde üçüncü kişilerce erişilmesi hukuka uygundur. Bunun dışındaki yapılan erişimler hukuka aykırı olup; " egealsat’ın her tür talep, dava ve takip hakları saklıdır.
 • “egealsat”, “ilanların içeriklerini öğrenme amacıyla görüntülemeye ve “egealsat Arayüzü”nü kullanmaya izin vermekte olup, bunun dışında bir amaçla veri tabanı üzerinden belirli bir sayıda veya bütününe yönelik olarak ilanlara ulaşılmaya çalışılması, ilanların, müşteri bilgilerinin, tasarımlarının, kod ve yazılımlarının, veri tabanında yer alan bilgilerinin kısmen veya tamamen kopyalanması, bunların başka mecralarda doğrudan veya dolaylı olarak yayınlanması, derlenmesi, işlenmesi, değiştirilmesi, başka veritabanlarına aktarılması, bu veritabanından üçüncü kişilerin erişimine ve kullanımına açılması, “egealsat” üzerindeki ilanlara link verilmesi de dâhil olmak üzere benzer fiillerin işlenmesine “egealsat ” tarafından izin verilmemekte ve rıza gösterilmemektedir. Bu tür fiiller hukuka aykırı olup; " egealsat’ın talep, dava ve takip hakları saklı tutmaktadır.
 • "Portal"in bütününün veya herhangi bir bölümünün bozma, değiştirme, tersine mühendislik yapma amacıyla kullanılması, tersine mühendislik yazılımları veya sistemleri, otomatik aletler ya da manuel süreçler kullanılması, diğer kullanıcılarının verilerine veya yazılımlarına izinsiz olarak ulaşılması, web site deki içeriğin “Kullanım Koşulları” ile belirlenen kullanım sınırları dışında kullanılması hukuka aykırı olup; " egealsat "ın her tür talep, dava ve takip hakları saklıdır. İşbu şartlara ve yasalara aykırı kullanımın tespiti halinde; “egealsat”, “kullanıcı”yı yetkili makamlara bildirme hakkına sahiptir. “Kullanıcı” bu tür kullanımlar sonucu oluşan zarar ve taleplerden “bizzat sorumlu olduğunu kabul etmektedir.
 • “web site de verilen hizmetin kesintiye uğraması, bilgi iletiminde aksaklıklar, gecikmeler, başarısızlar yaşanması, veri kaybı halinde oluşabilecek her türlü doğrudan ve dolaylı zararlardan “egealsat”in sorumlu tutulamayacağını “kullanıcı” kabul ve taahhüt etmektedir.

FİKRİ MÜLKİYET HAKLARIMIZ

"Kullanım Koşulları" dahilinde " egealsat " tarafından sarahaten yetki verilmediği hallerde "egealsat " hizmetleri, " egealsat " bilgileri, " egealsat " telif haklarına tabi çalışmaları, " egealsat " ticari markaları, " egealsat " ticari görünümü veya bu site vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır.

MÜCBİR SEBEPLER

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, geç ifa etme, eksik ifa etme veya ifa etmeme hallerinde " egealsat "in herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır. "Mücbir sebep", ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve " egealsat "in gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği olaylar olarak yorumlanacak olup, sayılanlarla sınırlı olmamak şartıyla doğal afet, savaş, yangın, grev, ayaklanma, isyan, kötü hava koşulları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek her türlü arıza, elektrik kesintisi mücbir sebep hallerindendir.

KULLANIM KOŞULLARINDA DEĞİŞİKLİKLER

 • " egealsat ", dilediğinde, tek taraflı olarak işbu "Kullanım Koşulları"nı herhangi bir zamanda web site ilan ederek değiştirebilir. İşbu "Kullanım Koşulları"nın değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanarak, yürürlüğe girecektir.  "Kullanım Koşulları" “kullanıcı”nın tek taraflı beyanları ile değiştirilemeyecektir.

UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ

 • İşbu "Kullanım Koşulları" uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu "Kullanım Koşulları" dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu “Kullanım Koşulları”ndan dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde Manisa Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

YÜRÜRLÜK ve KABUL

 • İşbu "Kullanım Koşulları" " egealsat " tarafından web sitede  yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer. "Kullanıcı"lar işbu ”Kullanım Koşulları”nı ve zaman içinde yapılan değişiklikleri web sitesini kullanmakla kabul etmiş olmaktadır.

Sorumluluk

 • Sitemiz üzerinde başka kullanıcıların göndermiş olduğu içerikten hiç bir şekilde sitemiz sorumlu değildir. www.egealsat.com.tr internet sitemiz, içeriği tümü ile kullanıcılar tarafından oluşturulan ücretsiz bir servis olup, içeriği üreten her bir kullanıcı bu sözleşmeyi kabul etmiş sayılmaktadır ve içerikten doğabilecek her türlü yükümlülükten sorumludur.
 • Ayrıca sitemiz ilan ekleyen kullanıcıların ip adresleri gibi bilgileri gerektiğinde yasal kurumlarla paylaşma hakkını saklı tutmaktadır.

İptal ve İade Koşullarımız;

Yazılan husularda doping ücretleriniz iade edilir;

 • egealsat.com.tr İlan Kurallarına aykırılık teşkil etmesi durumunda  ilanın yayına alınmaması halinde,
 • Fikri haklar  & Marka hakları ihlali gibi ilanın yayınlanmasına ilişkin yasal bir engelin bulunması halinde.
 • egealsat.com.tr de kaynaklı  teknik hatalar & alt yapı  ilanın yayınlanamaması  vb.halinde,

Yazılan husularda ise doping ücretler iade edilmemektedir;

 • Dopingin süresi bitmeden ilan veya ilanları kullanıcı tarafından yayından kaldırılması durumunda,
 • İlan verme kurallarına uygun bir şekilde doping satın alınmış ilan (ları) , daha sonra kullanıcı tarafından yapılan değişiklikle fotoğraf değişikliği eklenmesi, açıklama eklenmesi değiştirilmesi ve  bu kurallara uygunsuz duruma geldiği tespiti yapıldığında,
 • Kullanıcının üyelik sözleşmesindeki maddeleri ihlal etmesinden kaynaklı egealsat.com üyeliğinden çıkartılması durumunda.